Regulacioni i detaljni urbanistički planovi

Gradnja na nekoj parceli je moguća samo ako je ta parcela pokrivena detaljnim regulacionim planom, jer detalji plan sadrži namenu i zonu parcele, pozicije saobraćajne infrastrukture, regulacione i građevinske linije, parametre za građenje i druge podatke. Na osnovu ovih podataka se dalje utvrđuje da li je potrebna izrada urbanističkih projekata preparcelacije i parcelacije da bi se formirala građevinska parcela.

Bitno je da se napomene da gradnja nije moguća na parceli koja nije definisana kompletiranim detaljnim regulacionim planom. Dakle nelegalno je graditi nove objekate i vršiti rekonstrukciju postojećih sve do usvajanja plana.

Planovi za uređenje prostora se mogu klasifikovati na sledeći način:

1. Prostorni planovi
2. Urbanistički planovi
a) Generalni urbanisticki plan
b) Regulacioni i detaljni urbanistički planovi
c) Urbanistički projekat

Planovi detaljne regulacije donose se za delove naselja, u skladu sa generalnim planom, odnosno planom generalne regulacije.

detaljni planovi

Postupak za izradu urbanističkog plana:

1. Formira se program za izradu plana. Postavlaju se preduslovi, rokovi i budžet za izradu plana.
2. Izrada urbanističkih planova. Urbanističke planove mogu da ih izrađuju preduzeća ili druga licencirana pravna lica koja su upisana u odgovarajući registar)
3. Kontrola urbanističkog plana i javni uvid. Pre donošenja predloga urbanističkog plana on podleže stručnoj kontroli pa zatim sledi javni uvid, putem oglašavanja u dnevnom i lokalnom listu.
4. Donošenje urbanističkog plana. Urbanistički plan donosi skupština opštine, odnosno grada.

Plan detaljne regulacije donosi se za neizgrađene delove naseljenog mesta, zatim radi uređivanja neformalnih i bespravno izgrađenih naselja, radi uređivanja zona urbane obnove, za infrastrukturne koridore i objekte, za izgradnju objekata ili naseljenih mesta u građevinskom području izvan naseljenog mesta, kao i u zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara. Plan detaljne regulacije je ujedno i operativni plan jer sadrži regulacione elemente, trase, koridore i kapacitete za saobraćajnu, komunalnu, energetsku i drugu infrastrukturu. Stepen detaljnosti ovih planova je takav da se mogu direktno sprovoditi.

Aktivnosti našeg projektnog biroa u oblasti izrade regulacionih i detaljnih urbanističkih planova su detaljnije prikazane u našim Referencama. Pozivamo vas da nas kontaktirate ukoliko želite angažovanje našeg projektnog biroa.

pejzažna arhitektura pejzažna arhitektura

Odabrani radovi

Privatna kuća | Voždovac
[legalizacija objekata]
Pizza Cut | Slavija
[postavljanje reklame]
Stambena zgrada | Gvozdićeva
[projektovanje objekata]
Kiosk Štampe | Kneza Miloša
[postavljanje kioska]

Informacije o zemljištu

Kada kupujete plac na kome planirate gradnju objekta prvi korak koji vam savetujemo da uradite je da utvrdite da li je na tom placu moguća izgradnja i koji objekti se mogu graditi. Dakle, potrebno je da utvrdite da li je parcela pokrivena detaljnim regulacionim ili detaljnim urbanističkim planom.

Radi dobijanja svih informacija o zemljištu morate otići u Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove.

Situalcija koja je veoma česta, posebno u prigradskim naseljima je da je zemljište kategorizovano kao poljoprivredno. U tom slučaju je neophodno da izvršite promenu namene u građevinsko zemljište pre nego što započnete aktivnosti gradnje objekata.

Zašto odabrati Cepro

 • Svi radovi su licencirani
 • Poštovanje dogovorenih rokova
 • Dugogodišnje iskustvo
 • Respektabilne reference
 • Dokazana stručnost
 • Najpopularnije usluge

  Mapa

  mapa cepro

  Kontakt

  Projektni biro CEPRO
  Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 125
  Telefon: 011 3809 597
  E-mail: info@cepro.rs
  Web: www.cepro.rs

  Copyright 2022 - Sva prava zadržana - Projektni biro CEPRO www.cepro.rs