Projektovanje

Projektovanje kuća i objekata

Pružamo usluge izrade svih vrsta projekata za potrebe poslovnih, stambenih i privredih objekata. Posedujemo dugogodišnje iskustvo i zavidne reference.

projektovanje objekata

Legalizacija

Legalizacija bespravno izgrađenih objekata

Izrada tehničke dokumentacije u procesu legalizacije. Vršimo izradu zapisnika, tehničkih izveštaja i projekata bespravno izvedenog objekta.

legalizacija objekata

Preparcelacija

Preparcelacija i parcelacija

Organizovanje zemljišta i parcela u jednu ili više građevinskih celina na osnovu katastarsko topografskog plana.

preparcelacija

Privremeni objekti

Projektna dokumentacija

Obezbeđivanje sve neophodne projektne dokumentacije za postavljanje privremenih objekata po direktivama sekretarijata za urbanizam grada Beograda.

privremeni objekti

Urbanizam

Urbanistički projekti

Izrada prostornih planova, regulaciono-urbanističkih planova, generalnog urbanističkog plana kao i drugih urbanističkih projekata na teritoriji cele Srbije.

urbanistički projekti

Regulacioni i detaljni urbanistički planovi

Gradnja na nekoj parceli je moguća samo ako je ta parcela pokrivena detaljnim regulacionim planom, jer detalji plan sadrži namenu i zonu parcele, pozicije saobraćajne infrastrukture, regulacione i građevinske linije, parametre za građenje i druge podatke. Na osnovu ovih podataka se dalje utvrđuje da li je potrebna izrada urbanističkih projekata preparcelacije i parcelacije da bi se formirala građevinska parcela.

Bitno je da se napomene da gradnja nije moguća na parceli koja nije definisana kompletiranim detaljnim regulacionim planom. Dakle nelegalno je graditi nove objekate i vršiti rekonstrukciju postojećih sve do usvajanja plana.

Planovi za uređenje prostora se mogu klasifikovati na sledeći način:

1. Prostorni planovi
2. Urbanistički planovi
a) Generalni urbanisticki plan
b) Regulacioni i detaljni urbanistički planovi
c) Urbanistički projekat

Planovi detaljne regulacije donose se za delove naselja, u skladu sa generalnim planom, odnosno planom generalne regulacije.

detaljni planovi

Postupak za izradu urbanističkog plana:

1. Formira se program za izradu plana. Postavlaju se preduslovi, rokovi i budžet za izradu plana.
2. Izrada urbanističkih planova. Urbanističke planove mogu da ih izrađuju preduzeća ili druga licencirana pravna lica koja su upisana u odgovarajući registar)
3. Kontrola urbanističkog plana i javni uvid. Pre donošenja predloga urbanističkog plana on podleže stručnoj kontroli pa zatim sledi javni uvid, putem oglašavanja u dnevnom i lokalnom listu.
4. Donošenje urbanističkog plana. Urbanistički plan donosi skupština opštine, odnosno grada.

Plan detaljne regulacije donosi se za neizgrađene delove naseljenog mesta, zatim radi uređivanja neformalnih i bespravno izgrađenih naselja, radi uređivanja zona urbane obnove, za infrastrukturne koridore i objekte, za izgradnju objekata ili naseljenih mesta u građevinskom području izvan naseljenog mesta, kao i u zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara. Plan detaljne regulacije je ujedno i operativni plan jer sadrži regulacione elemente, trase, koridore i kapacitete za saobraćajnu, komunalnu, energetsku i drugu infrastrukturu. Stepen detaljnosti ovih planova je takav da se mogu direktno sprovoditi.

Aktivnosti našeg projektnog biroa u oblasti izrade regulacionih i detaljnih urbanističkih planova su detaljnije prikazane u našim Referencama. Pozivamo vas da nas kontaktirate ukoliko želite angažovanje našeg projektnog biroa.

pejzažna arhitektura pejzažna arhitektura

Tagovi: detaljni urbanistički planovi, regulacioni urbanistički planovi